Xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2018 – 20302018-05-09T02:29:35+00:00
Xây dựng Báo cáo thường niên An toàn Sức khỏe Môi trường của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (2015, 2016)2018-05-09T02:31:24+00:00
Xây dựng Hướng dẫn lập các tài liệu an toàn cho các hoạt động dầu khí (Chương trình quản lý an toàn, đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp)2018-05-09T02:35:37+00:00
Cập nhật Sổ tay An toàn Sức khỏe Môi trường của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam2018-05-14T03:39:37+00:00
Xây dựng Kế hoạch ứng phó tình huống cơ bản cấp quốc gia: sự cố cháy nổ giàn khoan và đường ống dầu khí2018-05-09T02:46:37+00:00
Xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định điều kiện cho phép sử dụng chất phân tán tại Việt Nam phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu2018-05-09T02:49:44+00:00
Nghiên cứu xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp cho nhà máy sản xuất Bio-Ethanol2018-05-09T02:53:07+00:00
Xây dựng chuẩn sức khỏe cho cán bộ làm việc ngoài giàn khoan khai thác2018-05-09T02:56:24+00:00
Cập nhật Quy chế bảo vệ môi trường trong việc tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, khai thác, tàng trữ, vận chuyển, chế biến dầu khí và các dịch vụ liên quan2018-05-09T04:01:39+00:00