Xây dựng hệ thống WebGIS quản lý các thông tin về độ nhạy cảm môi trường2018-01-24T08:18:07+00:00
Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số hiệu quả môi trường (Environmental KPIs – EPIs) cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam2018-05-14T06:35:43+00:00
Xây dựng Hướng dẫn thiết lập và áp dụng bộ chỉ số hiệu quả an toàn công nghệ nhằm tăng cường hiệu quả quản lý an toàn cho hoạt động lọc hóa dầu và chế biến khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam2018-05-09T01:44:41+00:00
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tới môi trường và hệ sinh thái biển tại khu vực hoạt động dầu khí thuộc bồn trũng Cửu Long2017-12-27T09:31:52+00:00
Đánh giá tình trạng sức khỏe, bệnh nghề nghiệp của người lao động và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tại các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.2017-12-27T09:55:39+00:00
Nghiên cứu phát triển chế phẩm sinh học từ một số chủng vi sinh vật bản địa tại môi trường Việt Nam2018-05-08T08:12:46+00:00
Nghiên cứu xử lý chất thải từ các quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học gốc2017-12-27T09:24:32+00:00