Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đường ống thu gom khí mỏ Cá Rồng Đỏ2018-05-09T01:56:29+00:00
Lập báo cáo quan trắc môi trường và đánh giá tác động môi trường – Dự án Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn2018-05-09T02:09:13+00:00
Lập báo cáo đánh giá tác động sức khỏe cho Repsol2018-05-09T02:11:22+00:00
Lập báo cáo khảo sát môi trường và habitat (đánh giá môi trường sống) cho Repsol2018-05-09T02:12:48+00:00
Lập báo cáo quan trắc môi trường và đánh giá tác động môi trường Dự án phát triển khí Lô B&48/95 & Lô 52/972018-05-09T02:15:01+00:00
Lấy mẫu môi trường Dự án đường ống thu gom khí mỏ Cá Rồng Đỏ, PTSC G&S2018-05-09T02:21:06+00:00
Lập báo cáo đánh giá định lượng rủi ro và chương trình quản lý an toàn cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn2018-05-09T02:16:57+00:00
Lập báo cáo quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường và đánh giá định lượng rủi ro cho Dự án nâng cấp & mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất2018-05-09T02:18:52+00:00
Tư vấn xây dựng, triển khai áp dụng và xin cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam2018-05-09T02:26:13+00:00