Lập báo cáo phông môi trường và Đánh giá tác động môi trường Dự án phát triển mỏ Cá Voi Xanh cho ExxonMobil 2018-01-05T01:51:01+00:00
Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đường ống thu gom khí mỏ Cá Rồng Đỏ 2018-01-03T07:53:59+00:00
Lập báo cáo quan trắc môi trường và đánh giá tác động môi trường – Dự án Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn 2018-01-03T07:54:58+00:00
Lập báo cáo đánh giá tác động sức khỏe cho Repsol 2018-01-08T04:10:58+00:00
Lập báo cáo khảo sát môi trường và habitat (đánh giá môi trường sống) cho Repsol 2018-01-24T08:27:57+00:00
Lập báo cáo quan trắc môi trường và đánh giá tác động môi trường Dự án phát triển khí Lô B&48/95 & Lô 52/97 2018-01-24T08:25:18+00:00
Lấy mẫu môi trường Dự án đường ống thu gom khí mỏ Cá Rồng Đỏ, PTSC G&S 2018-01-24T08:32:15+00:00
Lập báo cáo đánh giá định lượng rủi ro và chương trình quản lý an toàn cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn 2018-01-24T08:38:08+00:00
Lập báo cáo quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường và đánh giá định lượng rủi ro cho Dự án nâng cấp & mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 2018-01-03T07:57:54+00:00
Tư vấn xây dựng, triển khai áp dụng và xin cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 2018-01-24T08:46:25+00:00