Project Description

Xây dựng Kế hoạch ứng phó tình huống cơ bản cấp quốc gia: sự cố cháy nổ giàn khoan và đường ống dầu khí