Project Description

Xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2018 – 2030