Xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2018 – 2030 2018-05-09T02:29:35+00:00

Project Description

Xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2018 – 2030

Project Details