Project Description

Xây dựng Hướng dẫn thiết lập và áp dụng bộ chỉ số hiệu quả an toàn công nghệ nhằm tăng cường hiệu quả quản lý an toàn cho hoạt động lọc hóa dầu và chế biến khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Báo cáo gồm 06 chương trình bày các nội dung tổng quát liên quan đến mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, các kết quả khảo sát, phân tích đánh giá và nội dung đề xuất của dự thảo Hướng dẫn thiết lập và áp dụng bộ chỉ số hiệu quả an toàn công nghệ nhằm tăng cường hiệu quả quản lý an toàn cho hoạt động lọc hóa dầu và chế biến khí (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Trên thế giới, các vấn đề an toàn công nghệ đã được giám sát chặt chẽ tại các quốc gia phát triển trong khoảng thời gian vài thập niên gần đây. Các tổ chức như API, IOGP, UK HSE, CCPS đã ban hành nhiều tài liệu hướng dẫn liên quan đến các chỉ số hiệu quả an toàn công nghệ. Tại Việt Nam, nhiều văn bản về quản lý công tác an toàn trong vận hành các hệ thống công nghệ đã được PVN ban hành và áp dụng, điển hình là Hướng dẫn an toàn công nghệ trong xử lý và chế biến hydrocarbon. Tuy nhiên, khi đi vào chi tiết, các văn bản, quy định vẫn chưa có nội dung hướng dẫn cụ thể về việc quản lý an toàn công nghệ cho từng nhóm ngành cốt lõi của PVN.

Nhóm tác giả đã thực hiện khảo sát tại 06 công trình dầu khí thuộc lĩnh vực lọc hóa dầu và chế biến khí của PVN, trong đó có 04 công trình thuộc lĩnh vực lọc hóa dầu, 02 công trình thuộc lĩnh vực chế biến khí. Kết quả khảo sát cho thấy tất cả các đơn vị đều rất chú trọng và thực hiện khá tốt công tác quản lý an toàn công nghệ. Khi tiến hành triển khai thiết lập và áp dụng bộ chỉ số hiệu quả an toàn công nghệ, phần lớn các đơn vị sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tiếp tục phát triển dựa trên hệ thống quản lý an toàn công nghệ hiện hữu.

Dựa trên kết quả khảo sát đánh giá thực tế tại các đơn vị, thông tin tổng hợp từ các quy định, hướng dẫn và các nguồn tham khảo bổ sung liên quan đến công tác quản lý an toàn công nghệ cùng với kết quả làm việc với các chuyên gia, cộng tác viên, đại diện các đơn vị, nhóm tác giả đã hoàn thiện bản dự thảo Hướng dẫn thiết lập và áp dụng bộ chỉ số an toàn công nghệ. Các nội dung chính của Hướng dẫn bao gồm: Phạm vi áp dụng; các bước thiết lập bộ chỉ số hiệu quả an toàn công nghệ cho hoạt động lọc hóa dầu và chế biến khí; áp dụng chỉ số hiệu quả an toàn công nghệ và phương thức phân chia 4 bậc; các phụ lục về bộ chỉ số đề nghị, thuyết minh diễn giải các chỉ số, các biểu mẫu áp dụng nhằm hỗ trợ các đơn vị trong quá trình áp dụng. Dự thảo Hướng dẫn đã được xây dựng trên các nguyên tắc: Tuân thủ các yêu cầu, quy định pháp luật hiện hành; phù hợp với hiện trạng phát triển, năng lực, trình độ quản lý an toàn của ngành dầu khí nói chung và các đơn vị nói riêng; được hoàn thiện nội dung thông qua việc lấy ý kiến rộng rãi từ điều tra khảo sát thực tế, tổ chức hội thảo, tư vấn chuyên gia cũng như sự phối hợp chặt chẽ với Ban An toàn Sức khỏe Môi trường của PVN, qua đó đảm bảo được tính khoa học và thực tiễn của Hướng dẫn.

Hướng dẫn được ban hành sẽ là nguồn tài liệu quan trọng hỗ trợ cho công tác quản lý an toàn công nghệ tại các đơn vị liên quan. Đây cũng là cơ sở để PVN kiểm tra đánh giá hiệu quả của các đơn vị hướng tới mục tiêu cải tiến hiệu quả quản lý an toàn nói chung.