Project Description

Xây dựng Hướng dẫn lập các tài liệu an toàn cho các hoạt động dầu khí (Chương trình quản lý an toàn, đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp)