Project Description

Xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định điều kiện cho phép sử dụng chất phân tán tại Việt Nam phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu

Cùng với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, phân phối và tàng trữ dầu khí và các sản phẩm dầu mỏ, các sự cố tràn dầu luôn là những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sử dụng chất phân tán dầu trong ứng cứu sự cố tràn dầu là một trong những phương pháp đã được quy định trong Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu”. Tuy nhiên, hiện nay các loại chất phân tán dầu sử dụng tại Việt Nam được phê duyệt theo từng trường hợp và chưa có tiêu chí kỹ thuật để làm căn cứ phê duyệt. Các căn cứ để chọn chất phân tán dầu đạt hiệu quả phân tán cao với dầu thô Việt Nam và thân thiện với môi trường trong các kế hoạch ứng phó sự cố dầu tràn của các Công ty dầu khí vẫn đang là vấn đề quan tâm.

Với mục đích, yêu cầu nói trên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã giao Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí (CPSE) – Viện Dầu khí Việt Nam thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy định điều kiện cho phép sử dụng chất phân tán tại Việt Nam phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu” trình Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét ban hành nhằm phục vụ công tác quản lý môi trường trong ứng phó sự cố tràn dầu.

Căn cứ theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006, nhóm tác giả đã tham khảo các tiêu chuẩn, quy định của một số quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ, Singapore, Nauy, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc …. kết hợp với tiến hành các thử nghiệm thực tế trên một số chất phân tán dầu trong phòng thí nghiệm để đề xuất dự thảo Quy chuẩn.  Dựa vào các cơ sở trên, nhóm tác giả đã đề xuất tiêu chí xem xét trong việc phê duyệt chất phân tán dầu gồm 4 thông số kỹ thuật chính. Theo đó, các chất phân tán dầu được phê duyệt sử dụng cần phải được tiến hành thử nghiệm trong điều kiện Việt Nam và đáp ứng các tiêu chí như: Giá trị hiệu quả phân tán dầu trên dầu thô Việt Nam có độ nhớt từ 10.000 cSt trở xuống và nhiệt độ đông đặc từ 32oC (khuyến cáo sử dụng dầu thô của mỏ Bạch Hổ) với phương pháp Baffled Flask tối thiểu đạt 35%, độ độc cấp tính pha nước trên tảo biển Skeletonema costatum (EC50 72h) và ấu trùng tôm sú Penaeus monodon  (LC50 96h) đối với chất phân tán tối thiểu phải từ 10 ppm trở lên, độ độc cấp tính pha nước trên tảo biển Skeletonema costatum (EC50 72h) và ấu trùng tôm sú Penaeus monodon  (LC50 96h) đối với hỗn hợp chất phân tán/dầu tỷ lệ 1/10 phải từ 100 ppm trở lên, giá trị khả năng phân rã sinh học tối thiểu là 30%. Ngoài ra để đảm bảo an toàn, chất phân tán cần được kiểm soát nhiệt độ chớp cháy. Giá trị nhiệt độ chớp cháy tối thiểu chấp nhận là 60oC.