Project Description

Xây dựng Báo cáo thường niên An toàn Sức khỏe Môi trường của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (2015, 2016)