Project Description

Tư vấn xây dựng, triển khai áp dụng và xin cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam