Project Description

Nghiên cứu xử lý chất thải từ sản xuất nhiên liệu sinh học gốc

Theo lộ trình “Đề án phát triển NLSH đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” do TTCP 20/11/2007, Việt Nam hướng tới mục tiêu cụ thể với sản lượng bioethanol và biodiesel đáp ứng 1% nhu cầu xăng dầu của cả nước vào năm 2015, và 5% nhu cầu vào năm 2025.

Đối với hoạt động sản xuất bioethanol, tính đến năm 2010, đã có 6 nhà máy cồn nhiên liệu lớn được cấp phép, trong đó 3 nhà máy đã đi vào hoạt động và 3 nhà máy khác do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang phối hợp triển khai xây dựng và dự kiến đưa vào hoạt động vào 2011; Đối với hoạt động sản xuất biodiesel, Tập đoàn sẽ đầu tư xây dựng 3 nhà máy và dự kiến đưa 1 nhà máy vào hoạt động giai đoạn 2011 – 2015, và 2 nhà máy hoạt động vào giai đoạn 2016 – 2025.

Chất thải từ hoạt động sản xuất bioethanol với tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm rất cao, hiệu quả xử lý và quản lý chất thải từ thực tiễn hoạt động sản xuất cần được rà soát và xem xét nhằm tránh những ảnh hưởng xấu đến môi trường; Đối với các nhà máy sản xuất biodiesel trong tương lai, các giải pháp phù hợp cho chất thải phát sinh cần phải được nghiên cứu và đề xuất. Đề tài “Nghiên cứu xử lý chất thải từ các quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học gốc” được đề xuất thực hiện nhằm đánh giá biện pháp xử lý chất thải của các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học đang hoạt động của Tập đoàn nhằm đưa ra giải pháp thích hợp định hướng cho các nhà máy sắp triển khai.

Nội dung chính thực hiện gồm: tổng quan về tình hình sản xuất bioethanol/ biodiesel và các công nghệ xử lý chất thải đặc trưng; mô tả hiện trạng sản xuất và công nghệ xử lý chất thải của một số nhà máy sản xuất bioethanol trực thuộc PVN và ngoài ngành dầu khí; khảo sát thành phần, tính chất chất thải từ sản xuất bioethanol/biodiesel; đánh giá công nghệ xử lý chất thải các nhà máy sản xuất bioethanol của PVN và đề xuất hướng cải thiện;  nghiên cứu và đề xuất quy trình xử lý chất thải cho sản xuất bioethanol/biodiesel.

Đề tài nghiên cứu đã đánh giá được hiện trạng phát thải trong sản xuất nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, đánh giá các công nghệ xử lý chất thải tại Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị trong việc quản lý và xử lý chất thải để hiệu quả xử lý đạt quy chuẩn xả thải. Ngoài ra đề tài còn gợi mở các hướng tiếp cận mới trong xử lý tận dụng chất thải như sản xuất phân bón sinh học từ bùn sinh học và xử lý bùn thải để thu hồi năng lượng bằng ủ kỵ khí, xử lý nước thải sản xuất biodiesel bằng phương pháp đốt chung bã rắn jatropha để tận dụng thu hồi nhiệt năng… nhằm hướng tới mục tiêu sản xuất xanh – năng lượng sạch của Việt Nam trong tương lai.