Project Description

“Nghiên cứu xây dựng và áp dụng bộ chỉ số hiệu quả môi trường (EPI) nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý môi trường cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Giai đoạn 1: Lĩnh vực lọc – hóa dầu”.

Bộ chỉ số EPI đặc thù cho lĩnh vực lọc – hóa dầu; đánh giá kết quả áp dụng bộ chỉ số EPI và hiệu quả của công tác quản lý môi trường cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Nhà máy Đạm Phú Mỹ; định hướng các giải pháp cải tiến hiệu quả quản lý môi trường cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khíViệt Nam (PVN) hoạt động trong lĩnh vực lọc – hóa dầu.

Quy trình thiết lập bộ chỉ số EPI

Bộ chỉ số tổng quát đặc thù cho lĩnh vực lọc – hóa dầu của PVN gồm 2 nhóm: chỉ số vận hành (OPIs) và chỉ số quản lý (MPIs), được đề xuất trên cơ sở đánh giá, sàng lọc từng chỉ số theo những tiêu chí chung đã áp dụng phổ biến trên thế giới. Đây là cơ sở thiết yếu để triển khai xây dựng bộ chỉ số ở các cấp độ cụ thể hơn cho từng đơn vị, là công cụ quản lý hỗ trợ ra quyết định cập nhật xu hướng quản lý mới của thế giới.

Bộ chỉ số đề xuất được cung cấp kèm theo tài liệu thuyết minh, bao gồm các thông tin về định nghĩa, ý nghĩa, phương pháp tính toán và nguồn dữ liệu cần thiết của từng chỉ số cụ thể, giúp các đơn vị có thể triển khai áp dụng trong thực tế.

Việc xây dựng và áp dụng bộ chỉ số hiệu quả môi trường rất cần thiết đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lọc – hóa dầu nhằm nhận diện các khía cạnh môi trường và các chỉ số tương ứng cần và có thể cải tiến, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý môi trường.

Trên cơ sở nhận diện các khía cạnh môi trường và các chỉ số tương ứng, nhóm tác giả cũng đề xuất một số định hướng về giải pháp cải tiến, bao gồm: nhóm giải pháp kỹ thuật và nhóm giải pháp quản lý, liên quan đến các khía cạnh tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ nước, phát thải khí thải, chất thải rắn và nước thải. Ngoài ra, nhiệm vụ cung cấp các hướng dẫn về quá trình thiết lập và áp dụng bộ chỉ số hiệu quả môi trường đã đề xuất, dưới dạng quy trình chi tiết theo các bước cụ thể của vòng lặp PDCA; các hướng dẫn quan trọng khác liên quan đến cách thức tra cứu số liệu, biểu mẫu thu thập tài liệu, dữ liệu môi trường phục vụ quá trình tính toán và đánh giá các chỉ số tại đơn vị.