Project Description

Lấy mẫu môi trường Dự án đường ống thu gom khí mỏ Cá Rồng Đỏ, PTSC G&S