Project Description

Lập báo cáo quan trắc môi trường và đánh giá tác động môi trường Dự án phát triển khí Lô B&48/95 & Lô 52/97