Project Description

Lập báo cáo quan trắc môi trường và đánh giá tác động môi trường – Dự án Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn