Project Description

Lập báo cáo quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường và đánh giá định lượng rủi ro cho Dự án nâng cấp & mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất