Project Description

Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đường ống thu gom khí mỏ Cá Rồng Đỏ