Project Description

Lập báo cáo đánh giá định lượng rủi ro và chương trình quản lý an toàn cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn