Project Description

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tới môi trường và hệ sinh thái biển tại khu vực hoạt động dầu khí thuộc bồn trũng Cửu Long

Các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí với mức độ phát triển ngày càng tăng tại khu vực bồn trũng Cửu Long, đã mang đến những hiệu quả kinh tế to lớn, bên cạnh đó cũng nảy sinh những hệ lụy về ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng và thải bỏ các chất thải dầu khí. Đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tới môi trường và hệ sinh thái biển tại khu vực hoạt động dầu khí thuộc bồn trũng Cửu Long” được thực hiện nhằm khái quát được toàn bộ diễn biến các thông số môi trường cơ bản tại các khu vực thăm dò khai thác dầu khí theo thời gian và theo không gian. Đồng thời, đề tài cũng đã chỉ ra được hiện trạng các thông số môi trường đặc trưng, đặc điểm địa hình địa chất, khí tượng thủy văn cũng như hiện trạng nguồn lợi sinh vật biển tại khu vực bồn trũng Cửu Long.

  Qua tổng hợp số liệu quan trắc môi trường trong giai đoạn thăm dò và khai thác tại khu vực biển Đông Nam bộ giai đoạn 1995 – 2014 tại 17 khu vực: Mỏ Bạch Hổ, Rồng, Rạng Đông, Ruby (Ruby), Topaz, Peal, Diamond, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Trắng, Sư Tử Nâu, Cá Ngừ Vàng, Tê Giác Trắng, Hải Sư Trắng, Hải Sư Đen, Thăng Long Đông Đô, Gấu Trắng, Thỏ Trắng, có thể thấy rằng: Chất lượng nước biển khu vực nghiên cứu hầu như chưa bị ảnh hưởng đến mức có thể phát hiện được; Các chỉ số đánh giá chất lượng trầm tích như hàm lượng dầu tổng số (THC), thủy ngân (Hg), chỉ số đa dạng (Hs) của quần xã động vật đáy và Bari (Ba – thành phần chỉ thị cho ô nhiễm chất thải khoan) có biến động ở những phạm vi và mức độ khác nhau tùy khu vực mỏ. Tại phần lớn các mỏ, phạm vi ảnh hưởng của THC trong vòng bán kính 500 m và của Ba khoảng 1.000 m tính từ tâm điểm thải. Sự tác động này giảm đi sau khi hoạt động khoan chấm đứt, mức độ phục hồi môi trường này phụ thuộc vào loại dung dịch khoan sử dụng, tần suất khoan, lượng mùn khoan thải bỏ cho từng mỏ; ngoài ra, còn phụ thuộc cấu tạo cấu tạo trầm tích, đặc điểm địa hình tại từng mỏ. Thông thường đối với dung dịch khoan gốc tổng hợp, sau khoảng 2 – 3 năm, các chỉ số THC và chỉ số cộng đồng sinh vật đáy sẽ hồi phục khoảng 90% so với mức nền và trạm tham khảo với. Riêng Ba do tính trơ của nguyên tố này, thời gian phục hồi sẽ lâu hơn.

Hai mươi ba (23) trạm khảo sát môi trường vùng là khu vực ngoài phạm vi quan trắc xung quanh các mỏ  lần đầu tiên cũng được nghiên cứu, kết hợp với số liệu quan trắc gần nhất tại các mỏ nhằm đánh giá hiện trạng môi trường chung tại khu vực bồn trũng Cửu Long. Hiện trạng các thông số ô nhiễm được trình bày trong 12 bản đồ chuyên đề, với mức độ ô nhiễm thể hiện tại từng khu vực, các khu vực đáng lưu ý cũng được ghi nhận tại đây, đó là sự tăng cao nồng độ THC, Ba, Hg, PAH chủ yếu phát hiện tại khu vực mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng. Tại các khu vực mỏ khác, các thông số hóa lý và sinh vật đáy ghi nhận được ở mức thấp và dao động ngẫu nhiên.

Hiện trạng nguồn lợi sinh vật biển được thể hiện thông qua hai bản đồ nguồn lợi vụ Bắc và vụ Nam với tỷ lệ 1/250.000, tích hợp số liệu mới nhất hiện có về các nguồn lợi như bãi cá, tôm, mực, trứng cá và cá con phân bố bao phủ toàn bộ khu vực nghiên cứu.