Nghiên cứu và dịch vụ lĩnh vực môi trường

 • Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường xã hội và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Tư vấn lập báo cáo đánh giá đa dạng sinh học;
 • Nghiên cứu phông môi trường: khảo sát, đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường;
 • Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các hoạt động dầu khí, kho cảng và cho các địa phương;
 • Tư vẫn lập kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;
 • Tư vấn lập báo cáo xin phép sử dụng nước mặt và xả thải cho các dự án trong và ngoài ngành dầu khí;
 • Tư vấn thiết lập và xác nhận hệ thống quản lý môi trường;
 • Tư vấn lập báo cáo xác nhận việc thực hiện các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án;
 • Tư vấn xin cấp phép sử dụng các loại dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí;
 • Thiết lập và sử dụng bản đổ nhạy cảm môi trường phục vụ lập, triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu;
 • Phát triển và cung cấp dịch vụ mô hình: phát tán khí, lan truyển dầu, phân tán nước thài, phân tán dung dịch khoan – mùn khoan;
 • Nghiên cứu xây dựng các quy định, tiêu chuẩn và hướng dẫn liền quan đến công tác bảo vệ môi trường;
 • Nghiên cứu về các vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng;
 • Tư vấn giám sát việc thực hiện các kế hoạch hành động về bảo vệ môi trường – kinh tế – xã hội trong giai đoạn xây dựng và vận hành của dự án vay vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế;
 • Tư vấn đánh giá sự khác biệt về quản lý môi trường giữa các quy định Việt Nam và các tổ chức tài chính Quốc tế;
 • Tư vấn đánh giá, thu thập chứng cứ, xử lý ô nhiễm dầu, các thủ tục liên quan đến đển bù thiệt hại từ sự cố tràn dầu.
 • Tư vấn thiết kế chương trình quan trắc môi trường cho các dự án dầu khí ngoài khơi và trên bờ;
 • Thực hiện chương trình quan trắc môi trường cho các công trình dầu khí ngoài khơi và trên bờ;
 • Tư vấn giám sát mùn khoan thải và nước sản Xuất từ các công trình dầu khí ngoài khơi;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường trên bờ và ngoài khơi;
 • Thử nghiệm khả năng tích lũy sinh học
 • Biên soạn các tiêu chuẩn, hướng dẫn liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.
 • Nghiên cứu phát triển và xây dựng các quy trình phân tích cho các chỉ tiêu mới đáp ứng yêu cầu quốc tế và phù hợp với điều kiện Việt Nam;
 • Nghiên cứu thử nghiệm phong hóa dầu, pha chế và đánh giá hiệu quả chất phân tán dầu.
 • Phân tích, đánh giá các loại mẫu môi trường: Nước, Khí, Đất, Trầm tích, Động thực vật phù du, Động vật đáy, Mùn khoan, dung dịch khoan, Hóa phẩm, Chất thải, Mẫu dầu tràn

Thực hiện các thử nghiệm môi trường chuyên sâu:

 • Kiềm định độc tính sinh thái cho các dung dịch khoan, hóa phầm, chất thải, bao gồm:
  • Thử nghiệm độ độc (xác định các chỉ số LC50, EC50, NOEC) trên các loài sinh vật biển;
  • Thử nghiệm khả năng phân rã sinh học hiếu khí và yếm khí;
  • Thử nghiệm độc tính sinh thái và tích tụ sinh học (xác định các chỉ số logPow, BCF).
 • Phân tích hàm lượng hydrocarbon thơm đa vòng và các kim loại nặng trong mô sinh vật hai mảnh vỏ;
 • Phân tích hàm lượng thủy ngân trong khí và condensate;
 • Phân tích nhận dạng nguồn gốc dầu ô nhiễm bằng kỹ thuật biomarker,
 • Thử nghiệm phong hóa dầu, hiệu quả chất phân tán dầu.

Và các dự án khác

 • Nghiên cứu, tư vấn thiết kế và lắp đặt các hệ thống thiết bị và công trình xử lý nước thải, chất thải rắn và khí thải;
 • Tư vấn, thiết kế và lắp đặt các hệ thống xử lý nước cấp;
 • Nghiên cứu phát triền các công nghệ và vật liệu sử dụng cho mục đích bảo vệ môi trường (công nghệ xử lý chất thải, chế phẩm sinh học xử lý dầu, chất phân tán dầu, chất hấp phụ dầu, V.V);
 • Nghiên cứu phát triển nhiên liệu sinh học.