Dịch vụ đào tạo

  • Đào tạo xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường theo các tiêu chuẩn quốc tế;
  • Đào tạo và thực hành triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu;
  • Đào tạo kỹ năng phân tích, thử nghiệm môi trường;
  • Tổ chức các chương trình hội thảo và đào tạo kèm cặp để nâng cao nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về An toàn – Sức khỏe – Môi trường;
  • Đào tạo chuyên ngành về an toàn và bảo vệ môi trường dầu khí tại các trường đại học;
  • Hướng dẫn thực tập và hướng dẫn luận văn tốt nghiệp đại học và sau đại học về lĩnh vực an toàn và bảo vệ môi trường.