Nghiên cứu và dịch vụ liên quan đến lĩnh vực an toàn

 • Nghiên cứu xây dựng các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn về quản lý an toàn và vệ sinh lao động,
 • Thiết lập chương trình quản lý an toàn,
 • Nghiên cứu, tư vấn về quản lý an toàn thiết bị và công nghệ:
  • Nhận diện mối nguy (HAZ|D);
  • Phân tích nguy hiểm và khả năng vận hành (HAZOP);
  • Đánh giá định lượng rủi ro (QRA);
  • Phân tích hậu quả: cháy tia, cháy vùng, cháy cầu, nổ mây khí, rò rỉ khí độc…
  • Lập kế hoạch kiềm định trên cơ sở phân tích rủi ro (RBI);
  • Đánh giá mức độ phù hợp vận hành (FFS) phục Vụ Công tác kiểm định và bảo dưỡng kỹ thuật.
 • Lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
 • Tư vấn thiết lập hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường,
 • Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá an toàn lao động (bảo hộ lao động, Vệ sinh lao động, môi trường lao động, sức khỏe, bệnh nghề nghiệp).