LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

An toàn

Thực hiên các nghiên cứu và dịch vụ liên quan đến lĩnh vực an toàn

Chi tiết

Môi trường

Nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật về an toàn và bảo vệ môi trường.

Chi tiết

Đào tạo

CPSE là nơi đào tạo và phát triển các chuyên gia hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực an toàn dầu khí và môi trường.

Chi tiết

Sức khỏe

Tham gia các dự án nghiên cứu các vấn đề sức khỏe con người.

Chi tiết