HỢP TÁC

 • PTSC G&S: Cung cấp dịch vụ Đánh giá tác động môi trường Sức khỏe & Xã hội và Khảo sát môi trường cho Lô 120, Lô 114&116 với ENI (2018 – 2021).
 • ERM: Lập báo cáo xác lập các điều kiện môi trường cơ sở và tác động môi trường cho Dự án phát triển mỏ Cá Voi Xanh cho ExxonMobil (2017 – 2019).
 • Tập đoàn Hyosung: Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Dự án Nhà máy sản xuất Hạt nhựa Polypropylene và Kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng tại Việt Nam của Tập Đoàn Hyosung (2017- 2018).
 • APAVE: Hợp tác dài hạn vể chuyển giao công nghệ, dịch vụ và đào tạo công tác an toàn trong công nghiệp dầu khí.
 • BV: Phân tích HAZOP và các phương pháp xác định nguy hiểm cho các công trình dầu khí và thiết lập hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường.
 • DNV: Phân tích nguy hiểm và đánh giá rủi ro.
 • GL: Đánh giá định lượng rủi ro(QRA).
 • MOECO – ICEP: Trợ giúp phát triển hệ thống bảo vệ và quản lý môi trường biển liên quan đến các hoạt động dầu khí ở Việt nam.
 • SEC: Thiết kế hệ thống quản lý ô nhiễm môi trường biển nhằm phát triển cân đối công nghiệp khai thác dầu khí và hoạt động đánh bắt thủy sản.
 • Klif – PSA – NVA: Phát triển hệ thống quản lý an toàn và môi trường lao động, kiểm soát ô nhiễm trong nghành công nghiệp Dầu khí Việt nam.
 • VELOSI: Lập kế hoạch kiểm định trên cơ sở đánh giá rủi ro (RBI), đánh giá rủi ro cho các công trình Dầu Khí.

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC