Chiều ngày 29/10/2014 tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, CPSE đã bảo vệ thành công 02 đề tài NCKH cấp Tập đoàn thuộc kế hoạch 2013 lĩnh vực An toàn Sức khỏe Môi trường

Đề tài 1: “Xây dựng hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các cơ sở, dự án dầu khí ngoài khơi”.

Chủ nhiệm: ThS. Trần Phi Hùng

Điểm bảo vệ: 8,0 điểm, đạt loại Khá.

Đề tài 2: “Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho tỉnh Thái Bình”.

Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Ngọc Sơn

Điểm bảo vệ: 8,5 điểm, đạt loại Khá.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí  xin chúc mừng  các chủ nhiệm và nhóm tác giả đã hoàn thành và bảo vệ thành công nhiệm vụ Tập đoàn giao.