Ngày 13/01/2015, tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, CPSE đã bảo vệ thành công 02 ĐT/NV cấp Tập đoàn thuộc kế hoạch 2013.

1. Đề tài: Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho tỉnh Quảng Ngãi.
  – Chủ nhiệm: ThS. Thái Cẩm Tú, Phòng Quản lý Môi trường.

  – Điểm bảo vệ: 8 điểm.

2. Đề tài: Rà soát, cập nhật hướng dẫn quản lý rủi ro và ứng cứu khẩn cấp trong các hoạt động dầu khí.
 – Chủ nhiệm: ThS. Phùng Đình Liểu, Phòng An toàn.
 – Điểm bảo vệ: 8,5 điểm.

CPSE chúc mừng các chủ nhiệm và nhóm tác giả đã hoàn thành và bảo vệ thành công nhiệm vụ Tập đoàn giao.