Báo cáo xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo kết quả tài nguyên nước

Ngày 24/9, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước.

Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì cuộc họp

Tham dự buổi họp có Lãnh đạo các đơn vị: Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Khoa học – Công nghệ.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến cho biết, trong thời gian qua, Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với các đơn vị liên quan và các chuyên gia để xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước. Đồng thời, rà soát các quy định liên quan tới nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước được ban hành kèm theo Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT và các văn bản thống kê, kiểm kê khác có liên quan.

Phó Cục trưởng Cục Tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, dự thảo Thông tư được xây dựng với quan điểm kiểm kê phải dựa trên cơ sở số liệu đo đạc được về số lượng, chất lượng nước, kiểm đếm khai thác. Việc đánh giá chỉ sử dụng đối với trường hợp ngoại suy đủ tin cậy về số liệu.

Kỳ kiểm kê tài nguyên nước được thực hiện định kỳ năm (05) năm một lần vào năm có chữ số tận cùng là 4 và 9; Thông tin số liệu kiểm kê được tính đến hết ngày 31/12 của năm thực hiện kiểm kê và phù hợp với kỳ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Kiểm kê nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ lập Báo cáo tài nguyên nước quốc gia, niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin về tài nguyên nước cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, các nhu cầu khác của quốc gia và xã hội.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng xây dựng phương pháp tính toán các chỉ tiêu kiểm kê, tổng lượng nước, tổng lượng nước khai thác sử dụng, chất lượng nước; hướng dẫn đo đạc, tính toán bổ sung đối với trường hợp không có số liệu quan trắc.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định kiểm kê, báo cáo tài nguyên nước để đề xuất phạm vi, nội dung của Thông tư này.

“ Cần rà soát ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để tiếp thu chỉnh sửa vào dự thảo thông tư; bảo đảm không được chồng chéo với Thông tư 31/2018/TT-BTNMT và các quy định về thống kê, báo cáo đã được ban hành” – Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp để hoàn thiện các nội dung của dự thảo Thông tư, trong đó: Văn phòng thường trực Uỷ ban Sông Mê Công Việt Nam nghiên cứu, phổ biến kinh nghiệm về kiểm kê tài nguyên nước Mê Công; Viện Khoa học tài nguyên nước nghiên cứu thêm kinh nghiệm kiểm kê tài nguyên nước của một số quốc gia trên thế giới; Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo, tổng hợp các thông tin về Đề án kiểm kê đất đai gần nhất; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia báo cáo về tình hình thực hiện Đề án kiểm kê tài nguyên nước.

Thanh Tâm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *